Lanta


Viljelytarvikkeet -ikkunan Lanta – välilehdellä ylläpidät tilalla olevan lannan varastoa sekä seuraat suunniteltua ja toteutunutta käyttöä. Lantana käsitetään lantaa, virtsaa, puristenestettä ja kompostia. Lisää välilehdelle tilan lannat. Syötä niiden varastomäärät (Varastotapahtumat -painike) ja muuta ravinnepitoisuudet analyysiarvoja vastaaviksi. Karjanlantalajeille on syötetty ympäristötukiohjeiden mukaiset keskimääräiset ravinnepitoisuudet, mutta hallinto vaatii 5 -vuoden välein tehtävän lanta-analyysin kotoisille lannoitteille.

Agrineuvoksessa ei voi määrätä karjanlannan N ja P -hyötysuhdeprosenttia, vaan se on asetettu kiinteästi ympäristösitoumuksen ehtojen mukaisesti laskentakaavaan kullekin kasvukaudelle.

Lanta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisää

Lisää lannat välilehdelle poimimalla ne siirtovalintalistasta, joka sisältää yleisimmät Suomessa käytettävät kotoiset lannat. Ellei luettelosta löydy tilalla käytettävää kotoista lannoitetta, valitse luettelosta lähinnä vastaava kotoinen lannoite, muuta ravinnepitoisuudet toiminnolla Muokkaa. Lantalistalla näkyvät ko. vuoden voimassaolevat lannat.

Jos karjanlanta on analysoitu Eurofins Oy:ssä, voidaan analyysitulos hakea suoraan Viljavuuspalvelun Tuloslaarista Verkkopalvelut -painikkella, jolloin lanta lisätään suoraan varastoon.

HUOM! Lannan luovutus tai vastaanotto:

Varastotapahtumien avulla merkitään myös luovutetut tai vastaanotetut karjanlannnat. Käytä selitekenttää hyväksesi!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Näkymän suodatus

Tarvikkeen suodatus muokattavan vuoden ja aikaisempien vuosien välillä löytyy vasemman yläreunan alasvetovalikosta. Oletuksena näkyvissä muokattavan vuoden tarvikkeet. Huomio! Älä tee edellisen vuoden lantoihin muutoksia tarpeettomasti, sillä nämä muutokset vaativat kaikkien muutetun vuoden jälkeisten vuosien uudelleen laskennan.

Muokkaa

Pääset muokkaamaan tarvikkeen ravinnepitoisuuksia, varastomäärää, hintaa ja muita ominaisuuksia, esim. karjanlannan lanta-analyysin ilmoittamat pitoisuudet. Syötä ravinnepitoisuudet analyysin antamina arvoina, ohjelma laskee ravinteiden käyttökelpoisen osuuden. Lanta-analyysi pitää tehdä vähintään 5 -vuoden välein. Kotoisen lannoitteen nimen voit muuttaa tilannetta vastaavaksi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponnahdusvalikon toiminnot (hiiren oikealla)

 

Poista käyttämättömät

Poistat kaikki suunnittelussa tai toteutetussa käyttämättömät lannat välilehdeltä.

Näytä käyttö

Toiminto näyttää kyseisen lannan suunnitellun ja toteutuneen käytön eri kasvulohkoilla käsiteltävänä vuonna.

Lantalaskuri

Agrineuvokseen on tehty Lantalaskuri, jolla voidaan selvittää tilalla syntyvä karjanlannan määrä lantalajeittain