Korotetut poistot irtaimesta omaisuudesta maatalouskirjanpidossa


Elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittava verovelvollinen voi tehdä verovuosina 2020-2023 hankitusta Irtaimesta käyttöomaisuudesta korotetut poistot. Laki tuli voimaan 1.1.2020 ja sitä voi soveltaa ensimmäisen kerran verovuonna 2020.

Verohallinnon julkaisema ohje korotetuista poistoista löytyy Koneiden ja laitteiden korotetut poistot verovuosina 2020-2023


Edellytykset korotettuun poistoon

Korotetun poiston kohteena oleva koneen tai laitteen tulee täyttää kaikki seuraavat edellytykset:

  • Kone tai laite on verovelvollisen itse harjoittaman elinkeinotoiminnan tai maatalouden käytössä.
  • Kone tai laite kuuluu elinkeinotoiminnan irtaimeen käyttöomaisuuteen (EVL 30 § tai 31 §) taikka maatalouden käyttöomaisuuteen (MVL 8 §).
  • Kone tai laite on uusi eli sitä ei ole hankittu käytettynä.
  • Kone tai laite on otettu käyttöön aikaisintaan 1.1.2020.

Korotetun poiston vähentäminen elinkeinotoiminnassa (kirjanpitovelvollisilla) edellyttää lisäksi, että poisto on vähennetty kuluna myös kirjanpidossa.


Korotettuihin poistoihin oikeuttavan irtaimen omaisuuden käsittely ohjelmassa

Maatalousneuvoksessa maatalouden koneet ja kalusto käsitellään tyypillisesti yhdellä omaisuuskortilla Omaisuus- ja lainakohteissa (Perustiedot > Omaisuus- ja lainakohteet).

Korotettuihin poistoihin oikeuttavat hankinnat tulee kuitenkin pystyä erottelemaan muusta hankitusta käyttöomaisuudesta sekä verotuksessa että kirjanpidossa. Tämän vuoksi korotettujen poistojen kohteena oleville koneilla ja laitteilla on syytä pitää konekohtainen kalustoseuranta. Tämä on tarpeen myös koneen mahdollista tulevaa myyntiä silmällä pitäen, sillä korotettujen poistojen kohteena olevan omaisuuskohteen luovutushintaa tai vakuutuskorvausta ei vähennetä muiden koneiden ja kaluston yhteenlasketusta menojäännöksestä. Luovutushinta kohdistetaan myytyyn koneeseen ja luovutusvoitto tuloutetaan muissa tuloissa.

Maatalousneuvoksessa seurantaa varten perustetaan kullekin korotettuihin poistoihin oikeuttavalle koneelle oma konekohtainen omaisuuskorttinsa.

 

Tositteiden kirjauksessa, kun kirjataan korotettuihin poistoihin oikeutettua hankintamenoa, tulee muistaa valita oikea konekortti.

 

 

Korotettujen poistojen käsittely verotilinpäätöksessä

Korotetut poistot – samoin kuin MVL:n mukaiset poistot – käsitellään Maatalouden poistot -ikkunassa Koneet ja kalusto -välilehdellä (Tilinpäätökset – Maatalouden poistot). Korotettuihin poistoihin oikeuttavat kohteet käsitellään jokainen erikseen. Katso videolta, kuinka verohuojennukseen oikeutetut koneinvestoinnit ja niiden poistot käsitellään maatalouden tilinpäätöksessä ja  vuoden 2020 veroilmoituksella.

(1) Syötä riville 6. Poisto prosenttimääräinen MVL:n mukainen normaali poisto.

(2) Syötä kohtaan Lisäpoisto €  korotetun poiston osuus euroina. (Jos et tee korotettuja poistoja, jätä kenttä tyhjäksi.)

(3) Veronhuojennuspoistoihin oikeuttavista kohteista täytetään myös erittely.

Erittely veronhuojennuspoistoista

Pääverolomakkeella 2 kohdassa 6 Erittely veronhuojennuspoistoista ilmoitetaan kaikki verovuonna korotettuihin poistoihin oikeuttavat investoinnit ja niiden poistojen määrä. Huomaa, että investoinnit ilmoitetaan siinäkin tapauksessa, että korotettuja poistoja ei näistä kohteista tehtäisikään.

Ohjelmassa erittely tehdäänVeronhuojennuspoisto-painikkeesta avautuvassa ikkunassa. Painike on Koneet ja kalusto -välilehden alaosassa.

(4) Kaikki kone- ja laiteinvestoinnit verovuonna: Apuluku, jota ei ilmoiteta verolomakkeen erittelyssä. Luku sisältää kaikki kirjatut koneiden ja kaluston hankinnat.

(5) Kohta 1: Syötä tähän niiden kone- ja laiteinvestointien hankintamenojen yhteismäärä, jotka oikeuttavat korotettuihin poistoihin. Voit tarkistaa hankintojen määrän i-painikkeesta avautuvasta Käyttöomaisuuden poistolaskelma -raportista. (Huom! Hankintamenot ilmoitetaan, vaikka poistoja ei tehdä lainkaan tai tehdään normaalit MVL:n mukaiset poistot.)

(6) Kohta 2: Syötä tähän korotettuihin poistoihin oikeuttavien kohteiden poistojen yhteismäärä (€). Tähän merkitään poistojen määrä myös siinä tapauksessa että tehdään normaalit MVL:n mukaiset poistot tai poistojen määrä on 0,00 e.

(7) Muut kone- ja laiteinvestoinnit: Apuluku täsmäyttämistä varten.  (Ei ilmoiteta verolomakkeen erittelyssä).

 

 

 

 

 

 

Hakusanat: Korotetut poistot, tuplapoistot, tuplapoisto, korotettu poisto, veronhuojennuspoisto