Maatalouden poistot


Maatalouden käyttöomaisuuden hankintamenot vähennetään poistoina. Poistoina vähennetään sellaisten investointien hankintamenot, joiden todennäköinen taloudellinen käyttöaika on yli kolme vuotta. Poistot voi aloittaa sinä verovuonna, jonka aikana hyödyke otetaan käyttöön.

Maatalouden tuloverolaki (MVL) määrittelee eri omaisuuslajien maksimipoistoprosentit.

Ohjelma huomioi voimassaolevat maksimipoistoprosentit kullekin omaisuuslajille, kun lisäät Omaisuuskohteisiin uuden omaisuuskortin (Perustiedot – Omaisuus- ja lainakohteet).

Verovuosina 2020-2023 uutena hankitusta irtaimesta käyttöomaisuudesta on mahdollista tehdä korotetut poistot, jos edellytykset täyttyvät. Kuinka toimia ohjelmassa, jos olet hankkinut korotettuihin poistoihin oikeutettua irtainta omaisuutta, voit lukea tarkemmin Korotetut poistot irtaimesta omaisuudesta maatalouskirjanpidossa

Huomaa, että verovuosina 2020-2023 hankitut, korotettuihin poistoihin oikeuttavat koneet ja laitteet tulee pitää erillisinä poistokohteina. Niille on siis lisättävä kullekin oma konekorttinsa Maatalouskoneet -välilehdelle. Hankintamenot, poistot ja luovutukset kohdistetaan kullekin yksittäisille nimikkeelle. Käytettyinä hankitut koneet voi kirjata ja käsitellä edelleen Koneet ja kalusto -yhteisryhmässä.

Poistot-ikkunan toiminnallisuuksista

Maatalouden poistot -ikkunassa käsitellään eri omaisuuslajien tiedot omilla välilehdillään. Välilehtien yleiset toimintaperiaatteet kuvataan seuraavaksi.

Taulukossa (1) on omana rivinään kukin omaisuuskohteisiin lisätty omaisuuskohde. Taulukosta aktiiviseksi valitun rivin tiedot näkyvät taulukon alapuolella, jossa kunkin kohteen poistot käsitellään.

Omaisuuskohteiden tiedoissa näytetään MVL:n mukainen enimmäispoistoprosentti (2), (7). Maksimipoisto-% valitaan, kun kohteelle tallennetaan omaisuuskortti.

Menojäännös verovuoden alussa on edellisen verovuoden lopun arvo (3), jonka ohjelma siirtää tilikauden vaihdossa.

Hankinta- ja perusparannusmenot (4), saadut luovutushinnat ja avustukset (4) tulevat tositekirjauksista, kun tapahtuma on kohdistettu tositetta kirjattaessa oikealle nimikkeelle. Purkamatonta tasausvarausta (5) voi käyttää sellaiselle kohteelle, johon on kirjattu hankinta- ja perusparannusmenoja.

Jos rakennus tai kone on verovuoden lopussa käyttöönottamaton, siitä ei voi tehdä poistoja. Tällöin hankintameno syötetään kenttään (6). Poistopohja (menojäännös ennen poistoa) pienenee käyttöönottamattoman hankintamenon verran.

Verovuoden poisto-% tulee syöttää vuosittain (7). Ohjelma näyttää edellisenä vuonna käytetyn poisto-%:n vinkkinä. Lisäpoisto € -kenttää (8) käytetään esimerkiksi korotettuihin poistoihin tai tilanteessa, jossa menojäännös poistetaan kerralla kokonaan.

Vuoden lopun menojäännös (9) siirtyy tilikauden vaihdossa seuraavan vuoden alun menojäännökseksi.

Koneiden ja kaluston korotetut poistot

Verovuosina 2020-2023 tehtävät korotetut poistot uutena hankitusta irtaimesta omaisuudesta, ohje: Korotetut poistot irtaimesta omaisuudesta

 

 

Avainsanoja: Maatalouden poistot, koneiden poistot, rakennusten poistot, salaojien poistot, siltojen poistot,