Luontoisetujen ja perittyjen korvausten kirjaaminen palkkariveille sekä ilmoittaminen


Luontoisedut ja luontoiseduista perityt korvaukset

Luontoisedut eivät ole rahapalkkaa, mutta ne ovat työntekijälle veronalaista palkkaa ja pääsääntöisesti myös sosiaalivakuutuksien ansiotuloa. Erilaisille luontoiseduille on ohjelmassa valmiit palkkalajit, joita tulee käyttää luontoisetujen lisäämisessä palkanmaksulle. Ohjelmassa on valmiina myös luontoisetujen verotusarvot. Nämä tulee tarkistaa Perustiedot > Laskentatiedot, kun aloitat kirjaamaan uutta palkkavuotta.
Huomio!  Asuntoetu, Ravintoetu ja Puhelinetu luontoiseduille on omat palkkalajit. Älä kirjaa niitä palkkalajille Muut luontoisedut.

Ilmoita luontoisetu nautintaperiaatten mukaisesti

Luontoisedut tulee ilmoittaa tulorekisteriin nautintaperiaatteen mukaisesti sille kuukaudelle, kun etu on annettu tai on ollut käytettävissä. Näin ollen jatkuvan edun kyseessä ollessa se tulee ilmoittaa kaikilta kuukausilta erikseen.

Annetaan luontoisetua mutta ei makseta rahapalkkaa

Etu on ilmoitettava siinäkin tapauksessa kuukaudelta, vaikka varsinaista rahapalkkaa ei maksettaisi kyseiseltä kuukaudelta. Tällöin on ennakonpidätys, työntekijän TyEL-maksu ja TVR-maksut oikaistava nolliksi vastaavilla korjauspalkkalajeilla 8221 ja 8321, sillä kyseisiä pidätyksiä ei luonnollisesti voi työntekijältä pidättää, jos rahapalkkaa ei makseta laisinkaan. Kun sitten myöhemmin kyseiselle työntekijälle maksetaan rahapalkkaa vastaavasti korjauspalkkalajien avulla pidätetään palkasta aikasemmilta kuukausilta pidättämättä jäänyt määrä. Jos luontoisetua ilman rahapalkkaa annetaan usealta kuukaudelta peräkkäin, tulee myös ilmoitus suorittaa erikseen jokaisesta kuukaudesta. Ilmoituksia voi lähettää tarvittaessa tulevilta kuukausilta ennakkoon tulorekisteriin.

Kirjaa luontoisedun arvo täysimääräisenä ja peritystä korvauksesta enintään verotusarvo

Aikaisemmasta käytännöstä poiketen vuodesta 2019 lähtien luontoisetu ilmoitetaan aina edun verotusarvolla täysimääräisesti, vaikka edusta peritään korvaus.
Esimerkiksi annetun Autoedun arvo on 500 € kuukaudessa ja työntekijältä pidätetään nettopalkasta 200 € Autodusta perittynä korvauksena.
Palkkariveinä merkitään:

 • Palkat ja muut tulot-välilehdelle Autoetu 500 € 
 • Vähennykset ja kulukorvaukset-välilehdelle Autoedusta peritty korvaus 200 €

Esimerkki ravintoedun ja perityn korvauksen käsittelystä palkanmaksussa.

1. Ravintoetu ja ravintoedusta peritty korvaus on pienempi kuin edun arvo

 • Jos työntekijällä on yhden aterian ravintoetu päivässä, lisää Palkat ja muut tulot -välilehdelle palkkalaji
  3500 Ravintoetu.
  Määrä -kenttään syötetään etupäivien lukumäärä (esim. neljässä viikossa 20), Á-hinta -kenttään tulee valmiina edun verotusarvo (6,60 €/ateria v.2019), joka on annettu Laskentatiedoissa. Tällöin edun arvo 20 päivän tapauksessa olisi 132 €.
 • Ravinnosta peritty korvaus, jos peritty korvaus pienempi kuin verotusarvo, syötetään Vähennykset ja kulukorvaukset -välilehdelle palkkalajille
  5140 Ravintoedusta peritty korvaus

  Määräksi sama kuin etupäivien määrä (20) ja Á-hinta-kenttään perittävän korvauksen arvo (esim 3 €). Tällöin peritty korvaus nettopalkasta on 60 €.

2. Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa

 • Edun määrä ja arvo kirjataan kuten tapauksessa 1. palkkalajille
  3500 Ravintoetu
  Sen lisäksi Työntekijän tiedoissa välilehdellä Luontoisetu ja yhteenveto on laitettava valintamerkki kenttään Ravintoetu.
 • Nettopalkasta peritty korvauus kirjataan palkkalajille
  5141 Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa
  Se on ravintoetuun liittyvä erikoistapaus, joka menee tulorekisteri-ilmoitukselle tulolajilla Nettopalkasta vähennettävä muu erä.